دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-174 
7. گفت و گو؛ از جدل فلسفی تا کنش تربیتی

صفحه 135-158

منصوره حاج حسینی؛ طیبه ماهروزاده