داوران

داوران علمی شماره 10/ بهار و تابستان 1397:

دکتر خدیجه ابوالمعالی، دکتر قاسم انصاری رنانی، دکتر فریبرز باقری، دکتر مریم برادران حقیر، دکتر محمدرضا بهرنگی، دکتر عباس پسندیده، دکتر صادق تقی لو، دکتر افضل‏ السادات حسینی، دکتر حسین خنیفر، دکتر مرضیه دهقانی، دکتر نیکو دیالمه، دکتر حسن‏ رضا زین ‏آیادی، دکتر فاطمه صغری شفیعی، دکتر ناصر شیربگی، دکتر فائزه عظیم ‏زاده اردبیلی، دکتر محمدرضا کرامتی، دکتر سوسن کشاورز، دکتر غلام‏رضا گودرزی، دکتر میثم لطیفی، دکتر رقیه ‏سادات مؤمن، دکتر زهره موسی‌زاده، دکتر فاضله میرغقوریان، دکتر محمدعلی نادی، دکتر رضا نوروزی کوهدشت، دکتر فاطمه وجدانی.

داوران علمی شماره 11/ پاییز و زمستان 1397:

دکتر خدیجه ابوالمعالی، دکتر فریبرز باقری، دکتر مریم برادران حقیر، دکتر عباس پسندیده، دکتر افضل‏السادات حسینی، دکتر مرضیه دهقانی، دکتر نیکو دیالمه، دکتر زینب ربانی، دکتر احمد سعیدی، دکتر فاطمه صغری شفیعی، دکتر محمد عترت دوست، دکتر فائزه عظیم‏زاده اردبیلی، دکتر محمدرضا کرامتی، دکتر سوسن کشاورز، دکتر نرگس کشتی آراء، دکتر غلام‏رضا گودرزی، دکتر میثم لطیفی، دکتر زهره موسی‌زاده، دکتر فاضله میرغقوریان، دکتر محمدعلی نادی، دکتر فاطمه وجدانی.

 داوران علمی شماره 12/ بهار و تابستان 1398:

دکتر خدیجه ابوالمعالی، دکتر محمد آرمند، دکتر علی ایمان‏ زاده، دکتر مریم بناهان قمی، دکتر سعید بهشتی، دکتر مهین چناری، دکتر نیکو دیالمه، دکتر محمد داوودی، دکتر شیرین رشیدی، دکتر سید محمدرضا رضازاده، دکتر احمد رهنمایی، دکتر فاطمه صغری شفیعی، دکتر فاطمه صدر، دکتر معصومه صمدی، دکتر محسن فرمهینی فراهانی، دکتر روح الله کریمی خویگانی، دکتر سعید مذبوحی، دکتر رحمت الله مرزوقی، دکتر زهره موسی‌زاده، دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم.

داوران علمی شماره 13/ پاییز و زمستان 1398:

دکتر خدیجه ابوالمعالی، دکتر مریم بناهان قمی، دکتر سعید بهشتی، دکتر عباس پسندیده، دکتر نیکو دیالمه، دکتر شیرین رشیدی، دکتر فاطمه صغری شفیعی، دکتر ایراندخت فیاض، دکتر روح الله کریمی خویگانی، دکتر سعید مذبوحی، دکتر رحمت الله مرزوقی، دکتر زهره موسی‌زاده، دکتر فاضله میرغفوریان، دکتر فاطمه وجدانی.