اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
دکتر نیکو دیالمه
دکتر نیکو دیالمه دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری معارف اسلامی

سردبیر
دکتر سعید بهشتی
دکتر سعید بهشتی استاد تمام فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

اعضای هیات تحریریه
دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی
دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

روان‏شناسی تربیتی

دکتر معصومه اسماعیلی
دکتر معصومه اسماعیلی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

روانشناسی

حسنعلی بختیار نصرابادی
حسنعلی بختیار نصرابادی استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

فلسفه تعلیم و تربیت

دکتر نیکو دیالمه
دکتر نیکو دیالمه دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) - پردیس خواهران

الهیات و معارف اسلامی

دکتر منیجه شهنی ئیلاقی
دکتر منیجه شهنی ئیلاقی استاد دانشگاه شهید چمران

روان‏شناسی بالینی

دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی
دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

علوم قرآن و حدیث

دکتر جمیله علم الهدی
دکتر جمیله علم الهدی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت

دکتر سیدحمیدرضا علوی
دکتر سیدحمیدرضا علوی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

فلسفه تعلیم و تربیت

دکتر رحمت اله مرزوقی
دکتر رحمت اله مرزوقی استاد تمام مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه شیراز

مطالعات برنامه درسی

دکتر عباس مصلایی‏ پور
دکتر عباس مصلایی‏ پور دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
Quran and Hadith Sciences

علوم قرآن و حدیث

دکتر زهره موسی‏ زاده
دکتر زهره موسی‏ زاده دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

روان‏شناسی رشد و توسعه تحصیلی

احمدرضا نصر اصفهانی
احمدرضا نصر اصفهانی استاد برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی درسی

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم استاد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

مدیریت آموزشی