تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت مجله ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

تهران ـ شهرک قدس ـ بلوار شهید فرحزادی ـ خیابان شهید طاهرخانی  دانشگاه امام صادق (ع)پردیس خواهران

    تلفن     70-69-67-22131866  *   4 ـ 22094901 ـ    داخلی  215
نمابر 22065437    صندوق پستی 111ـ14655

          esi@isuw.ac.ir                     www.isuw.ac.ir