درباره نشریه

کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری طی مجوز شماره 3/18/3341/  به دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام  از شماره 4 تاریخ 1394/01/01 درجه علمی ـ ترویجی اعطا کرده است. 

این نشریه در ازای دریافت مقالات و چاپ آن، هیچ هزینه ای را از نویسندگان دریافت نمی نماید.

این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.