1. تدوین الگوی منابع انگیزش اخلاقی در قرآن (‌بر اساس تفسیر المیزان)

صفحه 5-20

فاطمه وجدانی


2. بازخوانی دیدگاه پژوهشگران معاصر به تعلیم و تربیت مبتنی بر جنسیت: مدل تناسب، تعادل و تکمیل

صفحه 21-44

سیده فاطمه موسوی؛ غلامرضا دهشیری


3. اعتماد در سازمان های آموزشی از پنداره تا واقعیت؛ بر اساس رهنمودهای اسلام

صفحه 45-67

نیکو دیالمه؛ منیر تجلی؛ ندا کریمیان


4. علل تلقین‌گرایی در نظام آموزش رسمی و غیررسمی و راهکارهای برون‌رفت متناسب با فرهنگ اسلامی

صفحه 69-94

حسن باقری نیا؛ سعید شکوری


5. پدیدارشناسی تربیت جنسی از دیدگاه کارشناسان تربیتی در مدارس متوسطه شهر کرمان

صفحه 95-114

مراد یاری دهنوی؛ فاطمه ابراهیمی شاه ابادی


6. مقایسه مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی «کارل پوپر» با آموزه های اسلامی

صفحه 115-137

سوسن کشاورز؛ زهرا نورانی


7. رابطه تجربه معنوی با سبک‌های مقابله با استرس و ابعاد آن در بین دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

صفحه 139-156

مریم السادات فاتحی زاده؛ دلارام بدیعی