1. تبیین معنای زندگی بر اساس تصور از خدا و اضطرابِ مرگ در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

صفحه 5-24

خدیجه ابوالمعالی؛ مهدی گودرزی


2. تحلیل محتوای قرآن کریم بر اساس مفهوم تفکر انتقادی

صفحه 25-49

فرامرز محمدی پویا(بیجوند)؛ اکبر صالحی


3. مفهوم‌شناسی و کارکردهای هنجار

صفحه 51-69

فریبرز باقری


4. علیت جهان‌شناختی، عاملیت انسانی و اصول تعلیم و تربیت در دیدگاه غزالی

صفحه 71-92

خسرو باقری نوعپرست؛ محمدزهیر باقری


5. تبیین و نقد عاملیت اخلاقی در نظریه یادگیری شناختی اجتماعی

صفحه 93-111

زهرا اشعری؛ محمد حسنی


6. پدیدارشناسی تجارب دانشجویان از برنامه درسی پنهان در دروس معارف اسلامی

صفحه 113-130

یوسف ادیب؛ مرضیه سرداری


7. ارائه الگوی مفهومی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی اسلامی

صفحه 131-154

میترا عزتی؛ منصوره صالحی