1. پیشایندهای بسترآفرین رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم

صفحه 5-33

نیکو دیالمه؛ منا افضلی قادی


2. دلالت‏های تربیتی مفهوم قرآنی"شاکله" بر اساس رهیافت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

صفحه 35-57

سکینه سلمان ماهینی؛ احد فرامرز قراملکی


3. ماهیت، علل و راه‏کارهای پیشگیری و مهار خشم از دیدگاه اندیشمند مسلمان ابوزید بلخی

صفحه 59-73

زهره موسی زاده؛ فاطمه ملایم


4. بررسی اثربخشی مراسم اعتکاف در سلامت روان و شادکامی دانشجویان

صفحه 75-88

فریبا درتاج؛ ذبیح‌اله اللهی


5. بررسی تطبیقی اهداف تربیتی از دیدگاه برزینکا و مبانی سند تحول بنیادین نظام تربیت جمهوری اسلامی ایران

صفحه 89-110

علی‎رضا صادق‎زاده قمصری؛ معصومه رمضانی


6. بررسی مبانی فلسفی و روان‌شناختی برنامه های درسی انسان‌گرا و جایگاه این برنامه در نظام اسلامی

صفحه 111-135

ابوالفضل غفاری؛ ملیحه رجائی


7. تحلیل ابزار ارزشیابی عملکرد آموزشی استادان

صفحه 137-153

پروین احمدی؛ معصومه آهویی