بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • تجلی، منیر [1] دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران
 • تقی لو، صادق [1] استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، ایران.

ج

 • جعفری، فاطمه [1] کارشناس ارشد مشاور خانواده، دانشگاه تهران
 • جلیل زاده، حسین [1] دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران
 • جهانبخت، محمد [1] دانش‏آموخته کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، روانشناس موسسه خانواده رو به راه

چ

ح

خ

د

 • دیالمه، نیکو [1] استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق ع
 • دیالمه، نیکو [1] ‌استادیار گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق7 پردیس خواهران
 • دیالمه، نیکو [1] استادیار گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
 • دیالمه، نیکو [1] استادیار گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق ع ـ پردیس خواهران، تهران، ایران
 • دیالمه، نیکو [1] دانشیارگروه معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق (ع). تهران. ایران
 • داودآبادی، محسن [1] دانشجوی دکتری
 • داوودی، محمد [1] استادیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • درتاج، فریبا [1] دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره ) تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان
 • دهشیری، غلامرضا [1] استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا(س)
 • دهقان، محمدصادق [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت اخلاقی مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
 • دهقانی، مرضیه [1] استادیار برنامه‏ ریزی درسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • دهقانی، مرضیه [1] استادیار برنامه‏ ریزی درسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

ر

ز

 • زارع، مریم [1] دکتری روان‏شناسی تربیتی دانشگاه شیراز
 • زارعی، حیدرعلی [1] استادیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، خوی، ایران
 • زیبا کلام مفرد، فاطمه [1] دانشیار گروه مبانی فلسفی اجتماعی آموزش پرورش دانشگاه تهران
 • زرسازان، عاطفه [1] استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران
 • زرقانی، اعظم [1] دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران و مدرس دانشگاه امام رضا (ع)
 • زینال پور، سمیرا [1] دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

س

 • سبکتکین، مریم [1] کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • ستاری، علی [1] استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
 • سجادی، سیدمهدی [1] دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس
 • سجادیه، نرگس [1] ـ استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
 • سرداری، مرضیه [1] دانشجوی دکتری برنامه‏ ریزی درسی دانشگاه تبریز
 • سلیمانی، فاطمه [1] دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)
 • سلیمانی، فاطمه [1] دانشیار گروه فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران، تهران، ایران
 • سلمان ماهینی، سکینه [1] دانش آموخته دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس و مدرس دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسؤول)

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

 • کاظمی، منصوره [1] دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی واحد اسلام‏ شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام‏ شهر، ایران.
 • کیانی، مسعود [1] استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • کرباسیان، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه قم
 • کریمی، وجیهه [1] گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور شهرکرد، چهارمحال بختیاری، ایران.
 • کریمیان، ندا [1] مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی آموزش/ دانشگاه امام صادق (علیه السلام)- پردیس خواهران
 • کشاورز، سوسن [1] استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
 • کشاورز، سوسن [1] استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • کشاورز، سوسن [1] استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • کیهان، جواد [1] استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 • کوهی اصفهانی، هاجر [1] دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

گ

 • گودرزی، اکرم [1] استادیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)
 • گودرزی، اکرم [1] استادیارگروه معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق (ع). تهران. ایران
 • گودرزی، مهدی [1] دانش‏آموخته کارشناسی ارشد روان‏شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

ل

م

ن

و

ی