موضوعات = * روش شناسی، روش تحقیق - سنجش
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ابزار ارزشیابی عملکرد آموزشی استادان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 137-153

پروین احمدی؛ معصومه آهویی


2. تحلیل کیفی متن: استقرا / قیاس

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-102

خدیجه ابوالمعالی