کلیدواژه‌ها = برنامة درسی تربیت اخلاقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد چهارچوب نظری طرح کرامت در دورة دبستان

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-53

محمد حسنی


2. تأثیر اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی دانش‌آموزان دختر شهر اصفهان

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-75

رضاعلی نوروزی؛ کمال نصرتی هشی؛ نفیسه عباسپور؛ میهن حسنی