نویسنده = محدثه فرجی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی اسلامی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-36

مرضیه دهقانی؛ فاطمه سلیمانی؛ محدثه فرجی