نویسنده = بتول فقیه آرام
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط هوش فرهنگی و هوش معنوی با هویت اجتماعی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-150

بتول فقیه آرام؛ سعید مرادی؛ منصوره کاظمی


2. نقش رهبری معنوی بر خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه شهر ری

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 139-150

بتول فقیه آرام