نویسنده = خدیجه ابوالمعالی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی معنای زندگانی از دیدگاه امام علی(ع) و مقایسه آن با دیدگاه ویکتور فرانکل

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-105

خدیجه ابوالمعالی؛ فاطمه سادات آل یاسین


3. تحلیل کیفی متن: استقرا / قیاس

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-102

خدیجه ابوالمعالی