نویسنده = علی‎رضا صادق‎زاده قمصری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی اهداف تربیتی از دیدگاه برزینکا و مبانی سند تحول بنیادین نظام تربیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-110

علی‎رضا صادق‎زاده قمصری؛ معصومه رمضانی